Kosár - 0 Ft

A bevásárlókosara üres.

Adatkezelési elvek

Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat


1. A szabályzat hatálya

Jelen Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a www.bookbistro.hu címen elérhető oldalhoz közvetlenül kapcsolódó szolgáltatásokra és adatkezelésekre terjed ki. A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya; a Szabályzat módosításáról a Szolgáltató a felhasználókat tájékoztatja. A tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.


Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz kapcsolódnak. Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki olyan honlapok szolgáltatásaira és adatkezeléseire, melyekre a www.bookbistro.hu oldalon található hivatkozás vezet.

A Szabályzat hatálya nem terjed ki azokra a kérdésekre, melyeket más tájékoztatás tartalmaz a www.bookbistro.hu-n (így például: vásárlás menete, szállítási és fizetési feltételek).

 

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);


2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

2011. évi CXII. törvény (Inftv.) - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

 

2. A Szolgáltató személye, a felhasználó

A Szolgáltató az oldal üzemeltetője, valamint adatkezelője: Freetime Communications Kft. (székhely: 2013 Pomáz, József Attila utca 3.,e-mail: kapcsolat@bookbistro.hu, iroda: 1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14 C 606)

 

A www.bookbistro.hu webáruházban a felhasználó, az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált.


3. A honlap célja

A www.bookbistro.hu oldal egy webáruház, amely gasztronómiai tematikájú könyvek, DVD filmek, magazinok, valamint egyéb gasztronómiai kiadványok és szolgáltatások értékesítésével foglalkozik. A www.bookbistro.hu oldalon elérhető termékek katalógusát és ismertetőit bárki megismerheti, vásárolni azonban csak regisztrált felhasználók tudnak.


4. Az adatkezelés célja és jogalapja

A honlapon folytatott adatkezelés célja a www.bookbistro.hu webáruházban a felhasználók azonosítása az alábbiak szerint:

-       A regisztráció során megadott e-mail cím, név, mobiltelefonszám, a direkt marketing hozzájárulás, a szállítási név és cím, a számlázási név és cím a kapcsolattartást és egyéb a megrendeléssel kapcsolatos adatok a megrendelés teljesíthetőségét,

-     Az e-mail cím és a jelszó a felhasználó bejelentkezéskor történő azonosítását,

-     A születési dátum és a nem statisztikai célokat (nem kötelezően kitöltendő),

-     A lakóhely statisztikai célokat, valamint a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvénynek való megfelelést szolgálja.

Az adatkezelés jogalapja minden esetben az érintett hozzájárulása. Az adatlapon kötelezően megadott adatok tekintetében, az adatkezelés az oldal szolgáltatásainak igénybevételének a feltétele.

Amennyiben a felhasználó elfelejti jelszavát, kérésre a Szolgáltató új linket generál, melyet elküld a regisztráció során megadott e-mail címre. Az így elküldött linken keresztül a felhasználó megváltoztathatja a jelszavát.

5. A kezelt adatok köre és megjelenésük az oldalon

A felhasználó kötelezően megadja e-mail címét és jelszavát, amelyek segítségével a belépéskor az azonosítás megtörténik. A felhasználó által megadott adatok egyikét sem láthatja más felhasználó.


A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a regisztrációs menü tartalmát megváltoztassa, egyes adatmezőket töröljön, vagy újabb adatmezőket hozzon létre, különösen, ha ezt a felhasználók igényei, szokásai szükségessé vagy indokolttá teszik. A változásokról, legkésőbb azok életbe lépését megelőzően egy héttel, a Szolgáltató a felhasználókat e-mailben, vagy a bejelentkezéskor tájékoztatja.


A fentieken túl egyes szolgáltatásokhoz további adatkezelések kapcsolódhatnak. Ezen, önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések részleteiről a Szolgáltató minden esetben megfelelő tájékoztatást nyújt.


A vásárlás feltétele, hogy a felhasználó megadja a fizetéssel és szállítással kapcsolatos információkat. Ezen adatokat a Szolgáltató a szállítás, a követelései érvényesítése érdekében, valamint a felhasználó számára a későbbi vásárlások megkönnyítése érdekében kezeli.

6. Technikai adatok kezelése

A Szolgáltató rendszere automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét a látogatás kezdő időpontjában, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

 

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

 

7. Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat a Szolgáltató csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.


8. Az adatok Szolgáltató általi felhasználása

A Szolgáltató a felhasználó által megadott adatokat elsősorban a vásárlás során történő azonosítás, a vásárolt termék kézbesítése, valamint számlázás céljából használja fel.
A 6. pont alapján rögzített technikai adatokat a Szolgáltató összesítve, statisztikai célokra felhasználja.

Amennyiben a felhasználó ehhez a regisztráció során önként és határozatlan időre hozzájárult, a Szolgáltató jogosult arra, hogy a felhasználónak a regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő promóciós célú elektronikus levelet, vagy reklámot küldjön.


Amennyiben a felhasználó ehhez hozzájárul, a regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató felhasználhatja a letöltött oldalakon megjelenő hirdetési felületek személyre szabására, valamint a kilépéskor betöltendő oldal kiválasztására. Ezen műveletek automatikusan, emberi beavatkozás nélkül, számítástechnikai program által történnek.

A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Adatkezelő hasonló szolgáltatások céljára felhasználja, ebből a célból a felhasználót megkeresse.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy adatainak kezelése az oldalhoz kapcsolódik, ezért az Adatkezelő jogosult az adatokat átadni annak a személynek, aki az oldal üzemeltetését végzi.

 

Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán magadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. A webáruház böngészése folyamán biztosított hírlevél feliratkozás során megadott adatokat Szolgáltató bizalmasan kezeli, leiratkozás lehetősége minden kiküldött hírlevél alján biztosított, továbbá kérhető a megadott elérhetőségek valamelyikén.

 

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

 

Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

9. Adatkezelés más szolgáltatással való összekapcsolás esetén

Amennyiben a Szolgáltató a www.bookbistro.hu oldalt összekapcsolja más, általa fenntartott oldallal, az adatkezelések összekapcsolására csak az érintettek kifejezett hozzájárulása esetén kerülhet sor. Hozzájárulás hiányában az egyes adatkezelések a felhasználó adatai tekintetében nem kapcsolódhatnak össze, abban az esetben sem, ha a felhasználó mindkét adatkezelésben ugyanazon adatokkal szerepel.

Szolgáltató az adatokat harmadik fél részére nem szolgáltatja ki, kivéve a szerződés teljesítésekor (szállítási) alvállalkozóinkat.


10. Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

A felhasználónak jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a Szolgáltatótól kérje. A felhasználó joga, hogy egyes adatait, vagy teljes regisztrációját törölje. A felhasználó tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről.

A Szolgáltató nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy a felhasználó adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így bejelentkezési neve és jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.


11. Felelősség más személyek adatainak kezeléséért

A felhasználók az oldal használata során – például fórumon – más személyek adatait csak akkor hozhatják nyilvánosságra, tehetik mások számára hozzáférhetővé, ha ahhoz az érintett személy is hozzájárult. Az érintett hozzájárulása nem szükséges nyilvános közszereplése esetében, vagy az általa korábban korlátozás nélkül nyilvánosságra hozott adatok tekintetében.


Amennyiben bárki tudomást szerez arról, hogy az oldalon rá vonatkozó személyes adatot tettek hozzáférhetővé, ezt a Szolgáltató felé jelezheti. Amennyiben az érintettség igazolt, a Szolgáltató az adatokat törli. A Szolgáltató az érintettség igazolásának hiányában is jelezheti a felhasználónak, hogy az általa hozzáférhetővé tett adatok tekintetében hozzá kifogás érkezett.

 

12. Adatbiztonság

A Szolgáltató minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.


13. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben a felhasználó adatlapja törlésre kerül, az adatokat a szolgáltató rendszere három munkanapon belül törli. A felhasználó saját adatait bármikor törölheti.
Amennyiben a felhasználó a Szolgáltató szolgáltatását igénybe véve a honlapon keresztül vásárol, polgári jogi jogviszony jön létre. Ebben az esetben az adatok kezelésére a polgári jog szabályai – így különösen a szavatosságra, az igények érvényesítésére vonatkozó szabályok – is irányadók.


14. A felhasználó felelőssége

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy hozzászólásaival más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.


Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.

A felhasználó köteles:

-       Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;

-       Tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól; hozzászólásdömpingtől, ugyanazon (vagy hasonló tartalmú) üzenet többszöri elküldésétől, ha az más, vagy mások zavarására szolgál.

 

Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely a szolgáltató üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul. A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul. Különösen tilos warez jellegű oldalak linkjeit, illetve warez tartalomra mutató direkt linket feltüntetni.
A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje.


15. A Szolgáltató felelőssége, szavatosság kizárása

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (Szabályzat, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban ezen célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.


A Szolgáltató minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

A Szolgáltató a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.


A Szolgáltató nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szolgáltató az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. A Szolgáltató a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal. Szolgáltató a webáruházban feltüntetett adatait a legnagyobb gondosság mellett állítottuk össze, de az esetleges hibákért felelősséget nem vállalunk.


A felelősség jelen pont szerinti kizárása nem érinti a Szolgáltató vásárlásból adódó felelősségét, polgári jogon, fogyasztók védelmére vonatkozó szabályokon alapul.

16. Adatvédelmi nyilvántartás

A Szolgáltató az adatkezelést a nyilvántartásba bejelentette.

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-57684/2012


17. Jogérvényesítés

A felhasználók adatkezeléssel, az oldal használatával kapcsolatos panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében.


A felhasználó a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján adatkezeléssel kapcsolatos jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Magyar Köztársaság adatvédelmi biztosához.


Az adásvétellel kapcsolatos jogvitákra, igények érvényesítésére a polgári jog szabályai az irányadók. Ezekkel kapcsolatban részletesebb tájékoztatást az Általános Szerződési Feltételek adnak.